Privacybeleid

Privacyverklaring: TogetherMediation 


Dit is de privacyverklaring van TogetherMediation. Deze privacyverklaring is van toepassing
op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen
die onze website bezoeken of contact met ons hebben.
In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u
na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met
persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving
over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens
kunt u contact met ons opnemen.Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of
als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De mediator is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de
grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG
naleven.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
• Mediation-dossier
Indien u een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die u en
de andere partij(en) in uw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw
contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om
persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de
mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.
• Facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen
van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast uw
contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
• Contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier via de website, per e-mail of via de
telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan
ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt
(bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).